Menu
A+ A A-

Damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa

Damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa

1)  Raawwii imaammataa fi tarsiimoo damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa  hordofuu fi xiinxaluun gabaasa xiinxala imaammataa fi tarsiimoo dhiyeessuu,

2)  Yaada imaammataa, tarsiimoo fi sagantaalee damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa  bu’a-qabeessa taasisuu danda’an maddisiisuu,

3)  Kallattiiwwanii fi murteewwan Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiin Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa  ilaalchisee kennaman raawwachiisuu fi raawwatiinsa isaas dhiyeenyatti hordofuu fi deeggaruu,

4)  Yaada imaammataa, tarsiimooo fi murteewwan damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa  irraa Pirezidaantiif dhiyaatu xiinxaluun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuu

5)  Dhimmoota damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataabu’a-qabeessa taasisan irratti Pirezidaantiif gorsa kennuu

6)  Gabaasa raawwii karoora Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa  walgahii idilee Caffee Oromiyaatiif dhiyaatu qopheessuun dhiyeessuu fi

7)  Iyyannoo fi komii hiikkaa tarsiimo’aa qabanii fi dambicha ilaallatan qorachuun fala akka argatan taasisuu3

 

Seektaroota/Manneen Hojii  Damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataatiin Hordofamaniifi Deeggeraman

—  Biiroo Sivil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii

—  Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa

—  Dhabbata Raadiyoo fi Televizhiinii Oromiyaa

—  Kolleejii Pablik Sarvisii

—  Ejensii misooma Teknoloojii fi Qunnamtii Odeeffannoo ta’u

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...