Menu
A+ A A-

Daarektoreetii Dhimma Kaabinee

Daarektoreetii Dhimma Kaabinee

1)  Tajaajila dokumanteeshinii mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiif kennuu,

2)  Qaboo yaa’ii mana maree irratti qabamu barreeffamaanis ta’e sagaleedhaan waraabuun qopheessuu fi haalaan gurmeessuu

3)  Murtiiwwan mana mareetiin darban qindeessuun qaama dhimmi ilaaluuf akka dabran I/G/ waajjiraatiif dhiyeessuu

4)  Murtiiwwanii fi ragaalee mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaa qulqullinaan qabuu fi gurmeessuu fi

5)  Ajandaawwan mana maree BMNOtiif dhiyaatan qindeessuun dursee miseensota mana mareef dhaqqabsiisuu

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...