Menu
A+ A A-

Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa, Iyyannoo fi Komii Ummataa

Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa, Iyyannoo fi Komii Ummataa

 

Waajjirri Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ergama isaa kan ta’e Hojiirra oolmaa Imaammattootaa fi Tarsiimoowwan Misoomaa fi Bulchiinsa Gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata Naannichaa fayyadamaa taasisuuf sochii guddaa taasisaa tureera.

Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaa bifa haaraan bara 2003 qaamota raawwachiiftuu hundeessudhaaf bahe lakk. 163/2003 keewwata 15 irratti aangoo fi hojii armaan gaditti tarreeffaman akka qabaatu taasifamee jira.

Aangoo fi hojii labsiidhaan Waajjirichaaf kennameef keessaa Iyyannoo  fi gaaffiiwwan ummataa, akkasumas qaamota biroo irraa dhihaatuuf aangoo  isaa kan ta’an irratti murtii ni kenna, kan aangoo fi hojii isaatii ol ta’an Pirezidaantii fi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiif ni dhiyeessa Kan jedhu gama caaseeffama Bulchiinsaa,Iyyannoo fi komii Ummataatiin raawwatamaa tureera.

Waajjirichi aangoo fi gahee hojii kennameef kana bahachuuf waggoota darban qaamota komii ummataa keessummeessan bifa adda addaatiin gurmeessee furmaata laachuuf yaalii hedduu gochaa tureera.

Haata’uu malee, qaamni kun komii fi iyyannoo hawaasicharraa guyyaa guyyaan dhiyaatuuf furmaata laachuuf yaalii gochuu bira darbee madda komii ummatichaa hiikuuf aangoo, hojimaataa fi gurmaa’insa barbaachisu qabaatee hojjechuurratti rakkoon mudachaa   tureera.

Kanaafuu, Waajjirichi qaama keessummeessa iyyannoo fi komii ummataa haala iftooma qabuu fi hojimaata qulqulluu ta’een gurmaa’ee kallattii fedhii ummatichaa guutuu danda’uun hojjechiisuu waan barbaadeef garee of danda’e qaama dhimmi isaa ilaallatu waliin tahudhaan ijaaree gara Naannoolee ollaatti bobbaasuudhaan sirna keessummeessa komii fi iyyannoo irratti muuxannoo gaarii jiru fudhachudhaan Dambii fi Gurmaa’insa haaraa akka qophaa’u taasiseera

 

7.4.1 Aangoo fi gahee hojii Hojii Dhimmoota Bulchiinsaa, Iyyannoo fi Komii Ummataa labsii lak.154/2005tiin kenname

 

 1.       Dhimma madda iyyannoo fi komii ta’an irratti qorannoo fi qu’annoo gaggeessee qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa, ka’umsa irraa fala akka arggatan ni taasisa, raawwii isaa ni hordofa.    
 2.    Iyyannoo fi komii kenniinsa tajaajila qaamolee Raawwachiistuu Naannichaa irratti dhiyaatan ni qorata, bu’aa argate qaama iyyanni yookiin komiin irratti dhiyaateef ni kenna, kan hin sirreessine yoo ta’e qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeesa, raawwii isaa ni hordofa.
 3.       Ragaa iyyata yookiin komii dhiyaate qulqulleessuuf barbaachisu qaama Mootumma kamiyyuu gaafatanii argachuu fi sanadoota adda addaa fudhatanii qorachuuf aangoo ni qabaata.
 4.       Murtii sadarkaa sadarkaan kennaman ilaalanii raggaasisuu, fooyyessuu yookiin jijjiiruun murtii barbaachisaa ta’e kennuu ni danda’a.
 5.       Hawaasaaf haala iyyannoo fi komiin ittiin dhiyaatu ilaalchisee hubannoo kennu irratti qaama dhimmi ilaalu wajjin ni hojjeta.
 6.       Qaamolee Mootummaa fi Miti-Mootummaa bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf sirna dimokraasii dagaagsuuf hojjatan waliin qindoominan ni hojjata.
 7.       Manneen Hojii Mootummaa keessatti qaama iyyannoo fi komii miidhaa bulchiinsaa hordofu akka gurmaa’u ni taasisa, walitti dhufeenya hojii ni qabaata.
 8.        Bulchiinsi gaariin haala qabatamaa Naannootiin hojiirra akka oolu ni taasisa, hojiirra oolmaa isaa ni hordofa, ni deeggara.
 9.       Qorannoo fi gamagama hojimaata kenniinsa tajaajilaa ni gaggeessa, bu’aa fi furmaata argame qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa, akka hojii irra oolu yoo murta’ee hojii irra ooluu isaa ni hordofa.
 10. Dhimmoota leenjii fi hubannoo bulchiinsa gaarii uumuu irratti Biiroo Siviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa waliin qindoominaan ni hojjata, leenjiin akka kennamu haala ni mijeessa, bu’aa isaa ni madaala.
 11. Mana Hojii Mootummaa sadarkaan argamu keessatti bulchiinsa gaarii dhugoomsuu sirna danddeessisu diriiruu isaa ni mirkaneessa.
 12. Komii fi iyyannoo irratti qo’annoo fi qorannoo ni gaggeessa, bu’aa argame hojii irra ni oolcha.
 13. Seeraa fi hojimaanni miidhaa bulchiinsaa sirreessuuf gufuu ta’an qorachuun akka sirraa’u yaada ni dhiyeessa.
 14. Raawwii hojii caasaalee Dhimmoota Bulchiinsaa, Iyyannoo fi Komii Ummataa sadarkaa sadarkaan jiran ni hordofa, ni deeggara.
 15. Bulchiinsa gaarii mirkaneessu fi iyyannoo fi komii ummataa hiikuu irratti dhaabbilee fi waldaalee hawaasaa waliin qindoominaan ni hojjeta.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...