Menu
A+ A A-

Gara Iddolaa saaphaphuu Waajjira Pirezidaantii Bulchiinsa 

Mootummaa Naannoo Oromiyaa Baga Nagayaan Dhuftan

Gara Iddolaa saaphaphuu Waajjira Pirezidaantii Bulchiinsa 

Mootummaa Naannoo Oromiyaa Baga Nagayaan Dhuftan

Ergama

Ergama

Hojiirra oolmaa imaammattootaa, tarsiimoowwan misoomaafi bulchiinsa gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruufi raawwachiisuun ummata naannichaa fayyadamaa taasisuudha. 

 

mulata

Mul’ata

Bara 2012tti Oromiyaa fakkii misoomaa, bulchiinsa gaariifi dimokiraasii taate uumuudha.

Duudhaalee Ijoo

Duudhaalee Ijoo

Itti gaafamummaa

Aantummaa fi kabaja ummataa

Amanamummaa

Hirmaachisummaa

Gahumsa

Gareen hojjechuu

Iftoomina

Seera kabajuu

Tajaajiltummaa

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...