Menu
A+ A A-

Biyyattiitti wiirtuuwwan wal’aansa kaansarii qofa kennan shan banamuuf jedhu

 

 

 

Finfinnee, Mudde 15, 2010  Biyyattiitti naannolee gara-garaa keessatti wiirtuuwwan wal’aansa kaansarii qofa kennan shan banuuf akka jedhu Ministeerri Eegumsa Fayyaa beeksise.

 

‘Daayiroktareetii’ Ittisaa fi Too’annaa Dhibee Ministeerichaatti Dursaan Garee Dhibeewwan Daddarboo Hin-ta’inii Doktar Bisiraat Dassaalany akka ibsanitti wiirtuuwwan kunniin ijaaramaa kan jiran Hawaasaa, Maqalee, Jimmaa, Goondarii fi Haramayaattidha.

Ijaarsa waliigalaa wiirtuuwwan kanneenii fi baasii meeshaa wal’aansaaf bajati Doolaara Ameerikaa miliyoonni 80 qabamee hojiinsaa hojjatamaa akka jiru ibsaniiru.

Kana dura rakkoo biyyoota badhaadhanii fi dinagdeen guddatanii akka turetti kan beekamu dhibeen kaansarii har’a rakkoo yaachisaa biyyoota guddataa jiranii ta’aa dhufeera jedhameera.

Dhibeen kun dhibeewwan lubbuu namaa galaafachuun beekaman keessaa adda-dureedha.

Keessumaa biyyoota guddataa jiran keessatti wal’aansi isaa haala gahaa taheen waan hin-argamneef darbees wal’aansi isaa maallaqa hedduu kan gaafatu waan ta’eef haala olaanaan babal’ataa dhufuusaa ragaaleen nimirkaneessu.

Itiyoophiyaattis dhibeen kun kutaalee hawaasaa gara-garaa miidhaa kan jiru yoo ta’u, wal’aansi isaa garuu Hospitaala Ispeeshiyaalayizdii Xiqur Anbassaatti qofa kennamaa jira.

Kun gahaa fi hunda kan wal-gahu waan hin-taaneef kutaalee hawaasaa dhibee kanaan hubamanii wal’aansa kana waliin ga’uuf hojjataa akka jiru Ministeerri Eegumsa Fayyaa beeksiseera.

Doktar Bisiraat akka ibsanitti wal’aansa kaansarii kutaalee hawaasaa iddoowwan biyyattii gara-garaa keessaaf waliin ga’uuf hojjatamaa jira.

Kanaanis waggaa dhufuu jalqabee ijaarsi isaanii xumuramee meeshaalee wal’aansaa barbaachisoo ta’an guuruun hojiitti akka seenan Doktarichi ibsaniiru.

Fuul-durattis guddina rakkinichaa hubachuun kutaalee biyyattii kaanitti wiirtuuwwan wal’aansaa wal-fakkaatoo babal’isuu fi haala itti-hawaasni fayyadamaa ta’u mijeessuun xiyyeeffannoon itti-kennama jedhaniiru.

Tajaajila kana iddoowwan gara-garaatti kennuu danda’uun keessumaa qaamolee hawaasaa wal’aansa kana argachuuf gara alaa deeman fayyadamoo taasisuun baasii fi bu’aa ba’ii hin-barbaachifne irraa oolchuuf gahee ifaa qabaata jedhameera.

Dhaabbati Fayyaa Addunyaa ragaan A.L.A 2015tti baase akka mul’isutti kaansariin addunyaa irratti dhibee nama ajjeesu adda-dureedha.

Waggaa eerame kanattis namoota miliyoona 8.8 badiisaaf kan saaxile yoo ta’u, kunis waggaa kana du’a ja’a keessaa tokko kaansariin akka ta’e mul’isa.

Waggaa waggaan ammoo namoonni miliyoona 10tti lakkaa’aman kaansariin qabamu; wal’aansa kana haala gahaan argachuun yoo danda’ame garuu namoota dhibee kanaan qabaman keessaa dhibbantaa 30 hanga 50 kan ta’an wal’aansaan fayyuu akka danda’an eerameera.

Rakkoon kun haala kanaan kan itti-fufu yoo ta’e A.L.A 20120tti baay’inni uummataa kaansariin du’uu miliyoona 10 kan ga’u yoo ta’u, waggaa waggaan baay’inni namaa kaansariin qabamuu ammoo miliyoona 16 gahuu akka danda’u ragaan kun nimul’isa.

Madda: Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa (FBC)

back to top

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...