Menu
A+ A A-

Mo’anii darbuun har’a taba tokko keessummeessera

 • Rate this item
  (3 votes)

 

 

 

Finfinnee, Waxabajjii 20,2009- Shaampiyoonaan mo’anii darbuu dhiirotaa har’a taba tokko keessummeessera.

Har’a Q/goorgiis Raayyaa Ittisaa waliin istaadiyamii Finfinneetti sa’aa 10:30tti taba gaggeessaniin, Raayyaan Ittisaa 3f 2n injifateera.

Boorummoo Faasiil Waldiyaa waliin istaadiyamii Finfinneetti walfalma.

Kamisa Jimmaa Abbaa Bunaa magaalaa Finfinnee waliin, akkasumas Walaayittaa Diichaan Iityoo Elektiriika waliin tabatu.

Har’aa kaasee guyyoota sadanitti kilaboonni injifatan gara xumura walakkaatti kan darban ta’a.(FBC)

Read more...

Kilaboota rammaddi B magaalaan Jimmaa duursaa jira

 • Rate this item
  (2 votes)

Finfinnee, Caamsaa 18,2009 (oromiapo) -Taphoota ligii olaanotiin magaalaan Jimmaa injifatee ammas dursummaa isaa kan garee B cimseera.

Magaalaan Shaashamannees sadarkaa isaa gara 3ffaati fooyyesseera.

Tapha torbee 25ffaatiin, Kafaatti imaluun Buna Kafaa waliin kan morkate magaalaan Jimmaa galchii 1f 0n injifateera.

Magaalaan Shaashamannees garee B keessatti kan argamuu magaalaa Walqixxee keessummeessuun 2f 1n injifateera.

Liigiin olaanoo xumuramuuf kanaan booda taphoota 5 qofatu hafa.

Rammaddii lamaan keessaa kilaboonni sadarkaa 1ffaa ta'uun xumuran lamaa fi garee keessaa sadarkaa 2ffaatin kan xumuran waliin taphatanii kan injifate darbuun,kilaba 3ffaa ta'udhaan gara priimiyar liigii Ityoophiyaatti ol guddatu.

Kilaboota rammaddi B jalatti argaman 16 keessaa kilabni magaalaa Jimmaa taphoota 25niin qabxii 48n dursaa jira.

Haaluma kanaan magaalaan Jimmaa qabxii 48n 1ffaa,Hadiyyaa Hoossaa’inaan qabxii 43n 2ffaa, magaalaan Shaashamannee qabxii 41n 3ffaadha.

Makuwaanint Mucee (FBC)

Read more...

Shaampiyoonaan atleetiiksii riikardiin eegalame

 • Rate this item
  (4 votes)

Finfinnee, Caamsaa 8,2009 (oromiapo)– Shaampiyoonaan atleetiiksii Ityoophiyaa 46ffaan Istaadiyamii magaalaa Finfinneetti eegaleera.

 

Riikardii haaraanis utaalchoo dhiiraatin galmaa’eera.

Dorgommicharratti naannoleen hundii fi kilaboonni 30 ni hirmaatu.

Walumaagalaanis lakkoofsi hirmaattotaa atleetota 1,265 akka ta’e eerameera.

Dorgommiiwwan xumuraa jalqabaa 3 taasifamaniiru.

Adiir Nuur Raayyaa Ittisaarraa utaalchoodhaan riikardii ofumaa qabatee ture cabsuun injifateera.

Birihaanuu Mooddiisaan ammoo Akkaadaamii Xiruunash Dibaabaatii 2ffaa, Geetuu Dhaqqabaan Amala Sirreessaa Federaalaarraa 3ffaa ba’eera.

Fiigicha xumura kuma 10n dubartootaa Diiraa Didhaa Oromiyaarraa 1ffaa, Itaagany Walduu Yuunvarsiitii Dbrabirihaanii 2ffaa, akkasumas Gabayaanash Ayyaaleew Raayyaa Ittisaarraa 3ffaa baatetti.

Dorgomii waaree boodaan sa’aa 11:30rratti meetira kuma 10n uurjiiwwan biyyattii kan itti walargan ta’a.

Imaanaa Margiyaa, Muktaar Idriis, Addunyaa Tagany, Abaadii Addiisii fi Haagoos dorgomicharratti kan hirmaatan keessatti argamu.

Dorgommichaan kan injifataniif badhaasni Birrii kuma dhibba 4 fi kuma 80 qophaa’era.

Dorgommichi Dilbata kan xumuramu ta’a.(FBC) 

Read more...

Federeeshinichi Heeniikan waliin ispoonsara Birrii miiliyoona 30 walii mallatteesse

 • Rate this item
  (1 Vote)

Finfinnee, Caamsaa 7,2009 (oromiapo)– Federeeshiniin Atleetiksii Ityoophiyaa ispoonsara Birrii miiliyoona 30 Dhaabbata Heeniikan waliin walii mallatteesse.

Waliigalteen har’a mallatteeffames waggaa 5f kan turu akka ta’e himameera.

Federeeshinichi waliigalteen dhaabbaticha waliin walii mallatteesses oomisha Soofii maaltin akka ta’e kan eerame yammuu ta’u, sirnicharrattis hoggantoonni dhaabbilee lameenii fi maatiin ispoortii argamaniiru.(FBC) 

Read more...

Itiyoophiyaan Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii Poolaand sadaffaa taatee xumurte

 • Rate this item
  (1 Vote)

 

 

 

Finfinnee, Adoolessa 18, 2008  Itiyoophiyaan Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii 16ffaa Poolaanditti geggeeffame sadaffaa taatee xumurte.

Itiyoophiyaan kaleessa warqee arfaffaa meetira 1,500 dubartootaa Atleet Adaanach Anbassaan argatteetti.

Dorgommii cufiinsaa kaleessa geggeeffame biraan meetira kuma 3 gufachiisaan Atleet Geetinnat waale si’a lama kufus biyyasaaf meedaaliyaa birrii argamsiiseera.

Shaampiyoonaa kanaan meetira kuma 5 dhiirotaan Atleet Solomoon Baragaa, meetira kuma 3 dubartootaan Atleet Bayyanuu Dagafuu akkasumas meetira kuma 5 dubartootaan Atleet Qaalkidaan Fantee Itiyoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqee argamsiisaniiru.

Shaampiyoonaa kanaarratti Atleet Huwaalaayee Ballaxaa tarkaanfii meetira kuma 10 meedaaliyaa maaldaa argachuun biyyaasheef seenaa haaraa galmeessisuunshee kan yaadatamudha.

Dorgommii meetira kuma 10 dhiirotaa qabxiin itti eegamaa tureen Itiyoophiyaan meedaaliyaa hin arganne.

Meedaaliyaawwan warqee Itiyoophiyaan argatte arfan keessaa sadii kan argaman dubartootaani.

Shaampiyonaan Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii Poolaand kaleessa wayita xumuramu Itiyoophiyaan meedaaliyaawwan warqee 4, birrii 2 fi maaldaa 4n addunyaarraa sadaffaa , Afriikaa irraa ammoo lammaffaa taatee xumurteetti.

Ameerikaan meedaaliyaawwan warqee 11, birrii 6 fi maaldaa 4n tokkoffaa taatee wayita xumurtu, Keeniyaan warqee 5, birrii 2 fi maaldaa 2n lammaffaa taateetti.

Madda: www.iaaf.org/ (FBC)

Read more...

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...